Et firkantet skilt med teksten merge right

Arbejder du tværkulturelt mellem Polen og Danmark?

Her er 4 kulturelle forskelle, du bør være opmærksom på. Vi har set på, hvad det er, der gør sig gældende, når man skal have det bedste og mest effektive samarbejde. Her i et tværkulturelt team af danskere og polakker.

Måske spørger du dig selv om, hvorfor der overhovedet skal være et fokus på kultur, når man samarbejder? For hvor forskellige kan vi være? Det er vigtigt, fordi der kan være forskelle i arbejdsprocesser og forskelle i det mindset, man har omkring sit arbejde. Derfor er det vigtigt at kunne adressere de her forskelle for at få en dialog om, hvordan man i et team vil samarbejde. Så det bliver mest effektivt, og der ikke opstår misforståelser, lange procesgange og dobbeltarbejde. I bund og grund handler det om at få en bedre bundlinje igennem et samarbejde, der ikke er præget af komplikationer.

Vores erfaring som kulturkonsulenter er, at det er ekstremt vigtigt for samarbejdets effektivitet at få en diskussion om de forskelligheder og ligheder, der er i teamet. Og derfra få en forståelse og udarbejde retningslinjer for samarbejdet.

Gennem research og erfaringer har vi fundet 4 hotspots, man skal holde sig for øje, når man samarbejder i et team med polsk og dansk diversitet.

1. Tillid

Grundet polsk historie om mistillid til regeringen og høj korruption, er det et folkefærd med lavere tillid til andre end den danske mentalitet. Den danske mentalitet er præget af høj tillid både til regeringen og hinanden imellem.

Derfor er det vigtigt at huske især danskerne på, at man skal opbygge tillid til sine polske kollegaer, før man kan have en god arbejdsrelation. Dette gøres via smalltalk og generel investering i at vide noget om sine kollegaer på et mere privat niveau.

2. Hierarki

Selvom vi som danskere og polakker bliver motiveret af at have frihed i arbejdsopgaverne, er der en forskel i hierarkiet. I Danmark er der i de fleste virksomheder en meget flad organisationsstruktur. Hvorimod medarbejdere i Polen forventer en leder, der viser retningen, uddelegerer arbejdsopgaver og er beslutningstageren. Dette kan give nogle udfordringer, fordi danske medarbejdere forventes at stille spørgsmål til sin leder og være proaktiv ift. arbejdsopgaver, hvilket ikke er normen for de polske medarbejdere.  

Derfor skal man som virksomhed holde sig for øje, at de polske medarbejdere kan blive frustrerede over den manglende retning og noget langsommere arbejdsproces. At næsten alle i Danmark skal høres inden en beslutning tages. Noget, der også kan gøre, at en polak i den danske flade organisationsstruktur føler sig mindre anerkendt. I forhold til de danske medarbejdere kan der opstå mindre motivation i et for hierarkisk setup. Og at den polske måde at lede på er for meget “micro-manage”.

3. Kommunikation

Her ser vi en tendens til, at polakkerne er meget direkte i deres kommunikation, hvorimod danskerne kommunikerer meget indirekte. Derfor kan der opstå misforståelser omkring deadlines, fordi der bliver kommunikeret forbi hinanden. For eksempel om hvornår en opgave skal være færdig.

Vi kunne se, at kommunikationsmønstrene har en relation til den hierarkiske forskellighed.

Polakker kan generelt ikke lide at argumentere mod deres leder og behøver ikke være involveret i alle beslutningsprocesser. Hvorimod det forventes af danske medarbejdere at argumentere mod deres leder. Det kunne være, hvis der opstår nye ideer, ellers hvis de har en bedre måde at løse en opgave på. Derudover er der i Danmark tradition for at involvere medarbejdere i beslutningsprocesserne, fordi det er noget, der bliver værdsat højt og skaber meget motivation.

For polske medarbejdere vil denne involvering blive set som spild af tid og dermed frustrerende. Der er derfor en forskel i, hvordan vi ser på det at have en diskussion. Polakkerne ser det som noget, der leder til en beslutning, hvor danskere godt kan have en diskussion som en åbning for, at alle kan blive hørt i en beslutningsproces.     

4. Arbejdsmetoder

Forskellen i arbejdsmetoder kan derfor virke frustrerende, fordi danskere er vant til at arbejde i grupper og kommunikere meget. Dette kan give en langsommere vej hen mod at træffe beslutninger, end en polsk medarbejder er vant til. Her er arbejdstempoet generelt højere, fordi der er en leder, der sætter dagsordenen, og medarbejderne ikke føler et behov for at være med i alle beslutningsprocesserne. Derfor er det vigtigt at få en dialog om, hvordan arbejdsprocesserne i netop “vores” team skal fungere.

Så for at opsummere

Vi kan altså se, at det forskellige syn på tillid, hierarki, kommunikation og arbejdsmetoder kan give udfordringer, hvis man ikke fra starten tager det op i teamet. Derfor anbefaler vi, at man laver egne retningslinjer og spilleregler for det fremtidige samarbejde. Så tøv ikke med at starte en god diskussion – I kan kun blive mere effektive af det.  

Det bedste til dig fra
Kulturnørderne